Mandje: (Leeg)

Mijn winkelwagen

Uw winkelwagentje is leeg.

Algemene voorwaarden

Zonweringspecialist Wullems B.V Consumentenvoorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden voor de verkoop, levering en/of montage van zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties van Zonweringspecialist Wullems B.V

Klik hier om de Algemene voorwaarden als pdf te openen, printen en/of op te slaan

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit betreffende

de verkoop, het leveren en/of monteren van zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties;

b. De consument: iedere natuurlijke persoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - een overeenkomst aangaat met de ondernemer als onder a omschreven;

c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en/of de (daarbij) door de ondernemer geleverde materialen;

d. Meer - en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

 

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de ondernemer doet en/of op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk met betrekking tot zonweringen, rolluiken

en/of raamdecoraties tussen de ondernemer en de consument.

 

Artikel 3: Het aanbod

3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat de € 250,00 te boven gaat, schriftelijk of elektronisch uit,

tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit het aanbod anders

blijkt.

3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en/of te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen,

een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het

uit te voeren werk zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie:

a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor

het werk zal worden verricht;

b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de

prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer

geeft op verzoek van de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door

het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van

de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.7 Het aanbod - schriftelijk dan wel elektronisch - gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3.8 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of

getoond, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen

deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek franco aan

hem te worden geretourneerd.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de

consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische

weg.

4.2 Ingeval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische

weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling

aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk

relevante:

a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter

beschikking zijn gesteld;

e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer terzake deskundig moet worden geacht.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk

benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve

van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen

voor rekening van de consument.

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten

aan de ondernemer te vergoeden.

6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of

redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer te melden.

6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

- werkplek dient vrijgemaakt te zijn van obstakels zodat door ondernemer vrij gewerkt kan worden;

ondernemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortvloeit uit vrij maken van werkplek.

- onuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

een en ander onverlet de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op

grond van artikel 5.3.

 

Artikel 7: Meer - en minderwerk

7.1 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de

overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen.

7.2 Ingeval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak

maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit

voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

7.3 Meer - of minderwerk voor een totaal bedrag van meer dan € 250,00 wordt vooraf schriftelijk

overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk de consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet.

Artikel 8: Oplevering / opneming van het werk

8.1 De ondernemer zal de consument schriftelijk of mondeling te kennen geven dat het werk of een

gedeelte daarvan klaar is om te worden opgeleverd waarbij de ondernemer de consument zal

uitnodigen om tot opneming van het werk over te gaan. Tot het moment van oplevering is het de

consument, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer, niet toegestaan het werk

in gebruik te nemen.

8.2 Onder opneming van het werk als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan:

- het door de consument visueel inspecteren van het gehele werk of een gedeelte daarvan;

- het door de ondernemer demonstreren van de goede werking van alle gebruiksmogelijkheden

van het werk;

- het verschaffen van uitleg en informatie over het juiste gebruik van het werk;

- het samen met de ondernemer invullen en ondertekenen van een opleveringsrapport.

8.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zal de opneming van het werk zo spoedig mogelijk

geschieden, bij voorkeur binnen 4 werkdagen doch uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat de ondernemer de consument daartoe heeft uitgenodigd.

8.4 Bij de opneming geconstateerde en op het opleveringsrapport vastgelegde kleine gebreken en

ontbrekende onderdelen staan aan oplevering niet in de weg en zullen door de ondernemer binnen

10 werkdagen worden hersteld en/of nageleverd, tenzij partijen daar andere afspraken over hebben

gemaakt.

8.5 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd als 7 werkdagen zijn verstreken nadat de

consument de in lid 1 van dit artikel genoemde kennisgeving en uitnodiging heeft ontvangen en

de consument zonder opgave van redenen en/of redelijke grond heeft nagelaten medewerking

te verlenen aan het opnemen van het werk of na opneming zonder redelijke grond weigert het

opgemaakte opleveringsrapport te ondertekenen.

 

Artikel 9: De eindafrekening

9.1 Tijdens de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

9.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke

omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

9.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de

gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de

overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer

dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig

heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

 

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling wordt contant op per pin voldaan na montage

10.2 Als er sprake is van contante betaling dan vindt betaling van de eindafrekening plaats direct na

ontvangst van de factuur.

10.3 In afwijking van het gestelde in artikel 16 kunnen onbetwiste geldvorderingen voortvloeiend

uit een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, direct ter incasso worden

voorgelegd aan de op grond van de wettelijke regels bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 11: Niet - tijdige betaling

11.1 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Niettemin zendt de

ondernemer na het verstrijken van die datum aan de consument één betalingsherinnering en heeft

de consument de gelegenheid alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te

betalen.

11.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.

11.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde materialen zolang de consument tekortschiet

in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.

 

Artikel 13: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

13.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

13.2 Openbaart zich binnen 1 jaar na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan

wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat

geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen. mochten er zich in de resterende garantie

periode afwijkingen en/of gebreken openbaren dan zullen deze ook kosteloos verholpen worden.

Echter in jaar 2.3.4 en 5 van de garantietermijn zullen echter wel voorrijkosten berekend worden.

Inhuren hoogwerker of enig ander soort machinerie tijdens garantie reparaties zijn voor rekening cliënt.

13.3 In afwijking van de in lid 2 genoemde periode en behoudens eventuele andersluidende afspraken

tussen partijen gelden voor de onderstaande producten tenminste de volgende (garantie)perioden:

a. op buitenzonweringen, verandadaken en rolluiken 5 jaar;

b. op binnenzonweringen 2 jaar;

c. op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a en b genoemde producten 5

jaar (met uitzondering van elektronische besturing, Z/W automaten, elektronische bedieningscomponenten

en afstandbedieningen. 2 jaar). Verlichting verandadaken 1 jaar.

13.4 De garantie zoals bedoeld in lid 2 en 3 vervalt, als:

- gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs

ontdekt hadden kunnen worden, bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;

- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument

die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende

oorzaken;

- het gebrek geen gevolg is van het werk;

- gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd

- onderhoud;

- gebreken het gevolg zijn van het niet of niet juist afstellen van zon/wind automaten. De zon/

wind automaat word geleverd in een fabriekstand .i.v.m. aansprakelijkheid moet de automaat

door klant zelf naar eigen voorkeur afgesteld worden.

- gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of

door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer;

 

Artikel 14: Niet nakoming van de overeenkomst

14.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

14.2 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de niet-nakomende partij in verzuim is

 

Artikel 15: Klachtenregeling

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven

worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor toepasselijk recht.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene

voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels

ander recht van toepassing is.